ŽIADOSŤ O PLATBU

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Vážení prijímatelia,
vyberte si jednu z možností podľa čísla výzvy do ktorej ste sa zapojili.

SAŽP pristúpila k zjednodušeniu procesov spracovania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov (ŽoP) a bude reflektovať zmeny uvedené v tomto dokumente. O danej skutočnosti budete informovaný aj listinne.