Preskočiť na hlavný obsah

Obnova rodinných domov

ZELENÁ LINKA: 0800 144 440
Pracovné dni od 8:00 do 18:00

Obnovte vaše domy s nami

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií (napr. okná)
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne
Zateplenie strešného plášťa Predpokladaná miera úspory primárnej energie 10 – 20%
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia Predpokladaná miera úspory primárnej energie 10 – 20%
Zateplenie podlahy na teréne Predpokladaná miera úspory primárnej energie 5 – 10%
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu Predpokladaná miera úspory primárnej energie 5 – 10%
Výmena otvorových konštrukcií (napr. okná) Predpokladaná miera úspory primárnej energie 10 – 25%
Zateplenie obvodového plášťa Predpokladaná miera úspory primárnej energie 20 – 35%
 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltický panel
 • Solárny kolektor
 • Plynový kondenzačný kotol
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)
 • Intenzívna
 • Extenzívna
 • Podzemná do 3 m3 ( vrátane čerpadla)
 • Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Nadzemná bez čerpadla
 • Nadzemná s čerpadlom
 • Vonkajšie žalúzie
 • Obkladu stien
 • Strešnej krytiny
 • Projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia
 • Energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu
 • Energetický certifikát po obnove RD

Význam obnovy rodinných domov

Zmeny klímy nám priamo aj nepriamo zasahujú do našich životov. Obnovou 30-tisíc rodinných domov zvýšime odolnosť proti jej negatívnym dopadom, zlepšíme energetickú hospodárnosť budov a začneme sa adaptovať na zmenu klímy, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy dneška.

Realizácia obnovy rodinných domov má jasný cieľ, v rokoch 2022-26 podporiť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pričom ide o staršie rodinné domy. Ich majitelia si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného domu zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa budovy a výmenou neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody za vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo v rámci vetrania.

Podporu plánujeme smerovať pre:

Obnovu rodinných domov realizuje Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako bude plán obnovy podporovať zelenú transformáciu?

Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať minimálne 37% výdavkov súvisiacich s klímou. Slovenský plán obnovy toto odporúčanie navýšil a výdavky súvisiace s klímou tvoria až 43%. V súlade s Európskou zelenou dohodou je navyše dôležitý aj pokrok pri dosahovaní ďalších environmentálnych cieľov. Všetky reformy a investície zahrnuté do plánu obnovy musia dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, čo znamená, že by nemali byť na úkor cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Plán obnovy je zároveň v súlade s navrhovanými plánmi spravodlivej transformácie územia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie a v súlade s integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom.

Koľko finančných prostriedkov je vyčlenených na obnovu rodinných domov z plánu obnovy?

Na obnovu 30 000 rodinných domov je vyčlenených celkovo 528,2 mil. eur, ktoré je potrebné investovať do roku 2026.

Kto bude môcť požiadať o dotáciu v rámci tejto schémy?

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade viacerých vlastníkov bude žiadateľom osoba disponujúca súhlasom všetkých spoluvlastníkov.

Na aké domy budú dotácie určené?

Z plánu obnovy bude možné podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie, resp. energetického certifikátu, do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.

Počet bytových jednotiek by v zmysle legislatívy nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by už išlo o bytový dom a nie o rodinný dom.

Aké opatrenia budú podporované?

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnotechnických vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Medzi plánované prvky obnovy patrí zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu, sprievodná dokumentácia a iné.

Čo sú oprávnené náklady

Intenzita pomoci je vo výške 60%, resp. 95% z oprávnených výdavkov. Prehľad oprávnených výdavkov je uvedený v podmienkach oprávnenosti TU

Ako bude prebiehať proces financovania?

Pre žiadateľov budú k dispozícií dva scenáre možnosti financovania obnovy rodinného domu:

 1. Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení podmienok oprávnenosti na tomto webe. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v podmienkach oprávnenosti. Doklady súvisiace s obnovou rodinného domu predloží žiadateľ na preplatenie po spustení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022.
 2. Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlásime v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve.

Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy.

Kedy bude vyhlásená výzva?

Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. štvrťrok 2022.. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energie.

Bude možná spätná refundácia? Ak áno, od akého dátumu?

Refundácia nákladov, ktoré vzniknú od termínu stanoveného v podmienkach oprávnenosti, bude možná v rámci prvej výzvy.

Ako a kde bude možné o poskytnutie prostriedkov požiadať?

Predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať, z toho osem v krajských mestách. Ich adresy postupne pribudnú na tomto webe podľa termínu otvorenia.

Na koho sa mám obrátiť s vypracovaním projektovej dokumentácie, alebo energetického certifikátu?

Zoznamy autorizovaných stavebných inžinierov a evidenciu odborne spôsobilých osôb na energetickú certifikáciu budov nájdete na: https://verejnyportal.sksi.sk/search

Kontaktný formulár

Máte záujem obnoviť rodinný dom? Zadajte e-mail, kde Vám môžeme poslať aktualizované informácie. V prípade, že Vám nebude obratom doručený potvrdzovací e-mail, pravdepodobne bola zle zadaná e-mailová adresa. Odporúčame Vám skontrolovať zadanú e-mailovú adresu.