Program OBNOV DOM

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Obnov dom

Ako získať príspevok na obnovu domu – postupnosť krokov

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si môžete podať prostredníctvom online formulára zverejneného na tejto stránke. Overte si, či spĺňate podmienky oprávnenosti a ste oprávneným žiadateľom o príspevok. Ubezpečte sa, že máte požadovanú dokumentáciu.


Pred podaním žiadosti o príspevok (žiadateľ)
Pripravujeme podmienky novej výzvy

1

Zistite, či ste oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom je:

Za žiadateľa sú považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (ďalej RD)

Spoluvlastník rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť, je pre účely výzvy označený ako hlavný žiadateľ

O príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá:
 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy.

  Pri štandardnej skupine žiadateľov je podmienka splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov RD má v RD trvalý pobyt.

  Pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory je podmienka splnená, ak trvalý pobyt v RD má hlavný žiadateľ, ktorý zároveň

  • má v osobnej starostlivosti dieťa (osobu mladšiu ako 18 rokov) s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy,
  • žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, pričom aspoň štyri deti musia mať trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr v deň pred zverejnením výzvy.
 • Je spôsobilá na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nej vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti.
Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Žiadateľ na úkony spojené s predloženým žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú).
Presne definované podmienky nájdete TU
2

Zistite aký príspevok môžete získať

Možnosť požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu majú dve skupiny žiadateľov, a to podľa presne určených podmienok. Tie sú definované vo Výzvach, ktorých presné znenie nájdete tu.

Skupiny žiadateľov:

 • Štandardná skupina žiadateľov

  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 60 % (príspevok).

  Ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 - 60 %, výška pomoci môže byť maximálne 14 tisíc EUR.

  Ak po obnove dosiahnete úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

 • Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina žiadateľov

  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 %.

  Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 tisíc EUR.

Presne definované podmienky nájdete TU

3

Uistite sa, či váš dom spĺňa podmienky

Rodinný dom tiež musí spĺňať tieto podmienky na to, aby bol po jeho obnove vyplatený príspevok z plánu obnovy:

 • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“.
 • Bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • Je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.
 • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom.
 • Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte (vzory nájdete TU).

Presne definované podmienky nájdete TU

4

Poraďte sa s odborníkmi

Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu

 • Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu.
 • Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: https://verejnyportal.sksi.sk/search .
5

Pripravte si všetky potrebné dokumenty

Po konzultácii s odborníkmi a prípadne s pracovníkmi SAŽP si pripravte všetky potrebné doklady, ktoré budete pripájať k žiadosti o príspevok.

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby ste si vyhotovili fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy, aby ste po ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu vedeli zdokumentovať stav domu pred obnovou.

Povinné prílohy, ktoré potrebujete priložiť k žiadosti o príspevok:

Názov dokumentu Forma dokumentu Poznámka
Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom (vzor nájdete TU) originál Povinné, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu
Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom (vzor nájdete TU) originál Povinné, ak žiadateľ splnomocnil na zastupovanie inú osobu
Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac) originál alebo úradne osvedčená kópia Povinné, ak žiadateľ nevyplnil údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov

Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu:

 • Prvé kolaudačné rozhodnutie
  alebo
 • Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu
  alebo
 • Povolenie užívania stavby
  alebo
 • Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby
kópia Povinné

Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB)

 • Projektové energetické hodnotenie (vzor nájdete TU)
  alebo
 • Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vr. Správy, ktorá tvorí prílohu EC (vzor nájdete TU)
kópia

Povinné

Projektové energetické hodnotenie je povinné, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu

Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti

 • Výpis z účtu
  alebo
 • Potvrdenie o vedení účtu
kópia Povinné

Podanie žiadosti
Pripravujeme podmienky novej výzvy

1

Vyplňte formulár žiadosti

Žiadosť musí byť podaná online prostredníctvom formulára zverejneného na www.obnovdom.sk.

Pri vypĺňaní formulára postupujte podľa: Návod ako správne vyplniť formulár žiadosti krok za krokom.

Žiadosť vypíšte online, vytlačte, podpíšte a spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke doručte

Ak žiadosť podávate elektronicky cez www.slovensko.sk postupujte podľa: Návod ako postupovať pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu verejne správy www.slovensko.sk.

Žiadosť bude zaradená do poradia žiadostí ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku podľa dátumu predloženia dokumentov, na základe ktorých bude žiadosť vyhodnotená ako úplná.

NAŠE ODPORUČENIE: V prípade, že nie ste zdatní v práci s internetom alebo k nemu nemáte prístup, môžete na podanie žiadosti a na následné kroky splnomocniť tretiu osobu.
2

Počkajte na vyjadrenie

Vašu žiadosť vrátane príloh skontrolujeme a posúdime splnenie podmienok. V prípade, že budú zistené nedostatky, vyzveme vás na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote.

Ak vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete od nás informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

Po schválení žiadosti o príspevok (prijímateľ)

1

Uzatvorte Zmluvu o poskytnutí príspevku

V prípade, že vaša žiadosť bola schválená, bude vám spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu (ručne, alebo elektronicky) pošlete naspäť na adresu podateľne SAŽP, alebo prostredníctvom www.slovensko.sk

Uzatvorením (podpísaním) zmluvy sa „žiadateľ“ stane „prijímateľom“. Zmluva záväzne upraví vzťahy medzi obidvomi stranami tak, aby boli zrozumiteľne a jasne definované.
2

Zabezpečte si zdroje na spolufinancovanie

Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných prostriedkov.

3

Vyberte si dodávateľa prác

V prípade, že práce nerealizujete svojpomocne, vyberte si dodávateľa prác. Výber dodávateľa prác je vaším osobným rozhodnutím.

4

Realizácia projektu

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020.

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 • ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

najneskôr však 31. marca 2026.

5

Dokumentácia potvrdzujúca zrealizovanie projektu

Pripravte si kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a uchovajte ju minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

Po ukončení projektu

1

Požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku

Formulár žiadosti o platbu

Všetky potrebné informácie súvisiace s poskytnutím (vyplatením) prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov, vrátane povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, nájdete v Príručke prijímateľa, Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.2 MB

Pracovné dni od 8:00 do 18:00