Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.obnovdom.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
  • Niektoré tabuľky na webových stránkach nemajú definované záhlavie. Vygenerovaný PDF dokument pre žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov nemá vytvorené sémantické značky. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • • Niektoré vstupné polia nemajú správne definovaný typ vstupu. Niektoré vstupné polia nemajú zadefinované automatické dopĺňanie údajov. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • • Grafy používajú farbu ako jediný rozlišovací prostriedok na poskytovanie informácií. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • • Niektoré textové informácie na webových stránkach a v PDF dokumentoch nemajú dostatočný farebný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • • Pohyblivý text nemá implementovaný mechanizmus na jeho zastavenie. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
  • • Webové stránky nemajú implementovaný skip-link, ktorý slúži na preskočenie blokov obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • • Na webovom sídle sa nachádzajú PDF dokumenty, ktoré nemajú vytvorený názov. Názvy webových stránok nie sú vytvorené v správnom poradí. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • • Niektoré hypertextové odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • • Na webovom sídle nie je implementovaná mapa stránok a vyhľadávanie. PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • • Slovenská verzia webového sídla má nastavený hlavný jazyk na angličtinu. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  • • Vstupné polia neposkytujú návrh na korekciu chyby. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • • Na webovej stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • • Niektoré vstupné polia nie sú prepojené s ich menovkou. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, rola, hodnota]
 2. 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • • Niektoré hypertextové odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • • Niektoré hypertextové odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu. [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.12.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 21.12.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: obnovdom@sazp.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk