Opatrenia, na ktoré môžete získať príspevok

Príspevok bude poskytnutý iba vtedy, ak po obnove ušetríte aspoň 30% primárnych energií. Oprávnenými opatreniami pri obnove domu sú:


Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
 • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
 • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Skupina povinných opatrení A

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Skupina opatrení A. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
Zateplenie obvodového plášťa 75,00 EUR/m2 90,00 EUR/m2
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny 24,00 EUR/m2 28,80 EUR/m2
Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny 62,00 EUR/m2 74,40 EUR/m2
Výmena otvorových konštrukcií 230,00 EUR/m2 276,00 EUR/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20,00 EUR/m2 24,00 EUR/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53,00 EUR/m2 63,60 EUR/m2
Zateplenie podlahy na teréne 39,00 EUR/m2 48,80 EUR/m2

Skupina opatrení B1

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie
Tepelné čerpadlo
voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda1 950 EUR/kW, maximálne 11 400 EUR 1 140 EUR/kW, maximálne 13 680 EUR
vzduch-vzduch2 420 EUR/kW, maximálne 5 040 EUR 504 EUR/kW, maximálne 6 048 EUR
Fotovoltický panel1 830 EUR/kW, maximálne 2 500 EUR 996 EUR/kW, maximálne 3 000 EUR
Solárny kolektor1 670 EUR/kW, maximálne 2 330 EUR 804 EUR/kW, maximálne 2 796 EUR
Plynový kondenzačný kotol
cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa 1 500 EUR 1 800 EUR
rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu 1 500 EUR 1 800 EUR
Rekuperácia
decentrálny (lokálny) - riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 000 EUR 3 600 EUR
centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 6 395 EUR 7 674 EUR
Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov
cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 1 200 EUR 1 440 EUR
rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 1 500 EUR 1 800 EUR

1 Podrobnejšie informácie o opatreniach Skupiny B1. inštalácia zdroja energie nájdete TU.
2 V prípade single dopojení zariadenia musí spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min. 4,0), a v prípade multi dopojení energetickú triedu A (SCOP min. 3,5), pričom nominálny tepelný výkon je 12kW.

Skupina opatrení B2, B3, B4, B5

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Skupina opatrení B2. Zelená strecha
Intenzívna 84,00 EUR/m2 100,80 EUR/m2
Extenzívna 74,00 EUR/m2 88,80 EUR/m2
Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
Nadzemná bez čerpadla 140,00 EUR/m2 168,00 EUR/m2
Nadzemná s čerpadlom 190,00 EUR/m2 228,00 EUR/m2
Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 250,00 EUR/m2 2 700,00 EUR/m2
Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 430,00 EUR/m2 2 916,00 EUR/m2
Skupina opatrení B4. Tieniaca technika
Vonkajšie žalúzie alebo rolety 50,00 EUR/m2 60,00 EUR/m2
Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie)
Obkladu stien 27,00 EUR/m2 32,40 EUR/m2
Strešnej krytiny 28,50 EUR/m2 34,20 EUR/m2

Sprievodná dokumentácia

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Sprievodná dokumentácia
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia 1 700,00 EUR 2 040,00 EUR
Projektová dokumentácia bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu RD 1 000,00 EUR 1 200,00 EUR
Projektové energetické hodnotenie 250,00 EUR 300,00 EUR
Energetický certifikát východiskového stavu RD 150,00 EUR 180,00 EUR
Energetický certifikát po obnove RD 150,00 EUR 180,00 EUR

*Náklady boli stanovené na základe komunikácie s výrobcami, združeniami, dostupných cenníkov, stavebno-ekonomických nástrojov, prieskumov trhu a na základe komunikácie s odbornou verejnosťou.
**Pri určení výšky jednotlivých výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH pri štandardnej skupine žiadateľov a z ceny s DPH pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory.

Pracovné dni od 8:00 do 18:00

Najčastejšie otázky a odpovede

1

Ako zistím, či ako vlastník domu spĺňam podmienky nároku na príspevok z programu Obnov dom?

SAŽP overuje splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu na základe údajov predložených vo formulári žiadosti a jej povinných prílohách, ako aj prostredníctvom informácií získaných z príslušných registrov. Bližšie informácie o spôsobe preukazovania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu žiadateľom a o spôsobe overovania ich splnenia zo strany SAŽP, sú popísané v Príručke pre žiadateľa (príloha č. 1) výzvy.
2

Aký vysoký príspevok môžem dostať, ak som štandardný žiadateľ bez sociálneho, resp. zdravotného znevýhodnenia?

Výška finančných prostriedkov mechanizmu poskytovaných v rámci tejto výzvy neprekročí:

 • 14 tisíc EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 tisíc EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % celkových oprávnených výdavkov.

Rozdiel medzi prijímateľom skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z POO znáša prijímateľ.

3

Aký vysoký príspevok môžem dostať, ak patrím k sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupine?

Výška finančných prostriedkov mechanizmu poskytovaných v rámci tejto výzvy neprekročí 18 tisíc EUR a zároveň 95 % celkových oprávnených výdavkov (spôsob vyčíslenia celkových oprávnených výdavkov je uvedený vo zvýhodnenej pilotnej výzve). Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom znáša prijímateľ z vlastných alebo úverových zdrojov.

4

Ako sa vypočíta výška príspevku?

Pre vyčíslenie výšky celkových oprávnených výdavkov sa využíva systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, t.j. výška výdavkov sa neurčuje na základe žiadateľom, resp. prijímateľom preukázaných skutočne vynaložených výdavkov, ale podľa rozsahu zrealizovaného, resp. plánovaného projektu v rámci jednotlivých opatrení.

5

Rodinný dom bol postavený v roku pred 1.januárom 2013 , avšak po tomto dátume bola k nemu bola robená prístavba ukončená kolaudáciou. Je tento RD oprávnený v súvislosti s podmienkou oprávnenosti?

RD je oprávnený, ak bol postavený (1. kolaudácia) pred rokom 2013. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje uvedením roku:

 • Prvé kolaudačné rozhodnutie (ak je k dispozícii kolaudačné rozhodnutie po prvotnej výstavbe RD) a samotným kolaudačným rozhodnutím alebo
 • Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek RD alebo
 • Povolenie užívania stavby alebo
 • Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby