Opatrenia, na ktoré môžete získať príspevok

Príspevok bude poskytnutý iba vtedy, ak po obnove ušetríte aspoň 30% primárnych energií. Oprávnenými opatreniami pri obnove domu sú:


Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
  • Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
  • Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
  • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
  • Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Skupina povinných opatrení A

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Skupina opatrení A. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
Zateplenie obvodového plášťa 75,00 EUR/m2 90,00 EUR/m2
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny 24,00 EUR/m2 28,80 EUR/m2
Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny 62,00 EUR/m2 74,40 EUR/m2
Výmena otvorových konštrukcií 230,00 EUR/m2 276,00 EUR/m2
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20,00 EUR/m2 24,00 EUR/m2
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53,00 EUR/m2 63,60 EUR/m2
Zateplenie podlahy na teréne 39,00 EUR/m2 48,80 EUR/m2

Skupina opatrení B1

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie
Tepelné čerpadlo
voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda1 950 EUR/kW, maximálne 11 400 EUR 1 140 EUR/kW, maximálne 13 680 EUR
vzduch-vzduch2 420 EUR/kW, maximálne 5 040 EUR 504 EUR/kW, maximálne 6 048 EUR
Fotovoltický panel1 830 EUR/kW, maximálne 2 500 EUR 996 EUR/kW, maximálne 3 000 EUR
Solárny kolektor1 670 EUR/kW, maximálne 2 330 EUR 804 EUR/kW, maximálne 2 796 EUR
Plynový kondenzačný kotol
cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa 1 500 EUR 1 800 EUR
rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu 1 500 EUR 1 800 EUR
Rekuperácia
decentrálny (lokálny) - riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 000 EUR 3 600 EUR
centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 6 395 EUR 7 674 EUR
Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov
cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 1 200 EUR 1 440 EUR
rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 1 500 EUR 1 800 EUR

1 Podrobnejšie informácie o opatreniach Skupiny B1. inštalácia zdroja energie nájdete TU.
2 V prípade single dopojení zariadenia musí spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min. 4,0), a v prípade multi dopojení energetickú triedu A (SCOP min. 3,5), pričom nominálny tepelný výkon je 12kW.

Skupina opatrení B2, B3, B4, B5

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Skupina opatrení B2. Zelená strecha
Intenzívna 84,00 EUR/m2 100,80 EUR/m2
Extenzívna 74,00 EUR/m2 88,80 EUR/m2
Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
Nadzemná bez čerpadla 140,00 EUR 168,00 EUR
Nadzemná s čerpadlom 190,00 EUR 228,00 EUR
Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 250,00 EUR 2 700,00 EUR
Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 430,00 EUR 2 916,00 EUR
Skupina opatrení B4. Tieniaca technika
Vonkajšie žalúzie alebo rolety 50,00 EUR/m2 60,00 EUR/m2
Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie)
Obkladu stien 27,00 EUR/m2 32,40 EUR/m2
Strešnej krytiny 28,50 EUR/m2 34,20 EUR/m2

Sprievodná dokumentácia a vynútené vedľajšie výdavky

Štandardná skupina žiadateľov

Jednotková sadzba opatrení**
Skupina žiadateľov so
zvýhodnenou mierou podpory
Jednotková sadzba opatrení**
Maximálne uznateľné náklady*
Sprievodná dokumentácia
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia 1 700,00 EUR 2 040,00 EUR
Projektová dokumentácia bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu RD 1 000,00 EUR 1 200,00 EUR
Projektové energetické hodnotenie 250,00 EUR 300,00 EUR
Energetický certifikát východiskového stavu RD 150,00 EUR 180,00 EUR
Energetický certifikát po obnove RD 150,00 EUR 180,00 EUR
Vynútené vedľajšie výdavky 10% z opatrenia A - Zateplenie obvodového plášťa

*Náklady boli stanovené na základe komunikácie s výrobcami, združeniami, dostupných cenníkov, stavebno-ekonomických nástrojov, prieskumov trhu a na základe komunikácie s odbornou verejnosťou.
**Pri určení výšky jednotlivých výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH pri štandardnej skupine žiadateľov a z ceny s DPH pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory.

Pracovné dni od 8:00 do 18:00