Malými krokmi k trvalým úsporám

Výzva Obnov Dom mini pomôže domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou v lokalitách s najviac znečisteným ovzduším v Banskobystrickom a Košickom kraji obnoviť rodinné domy a ušetriť tak nemalé finančné výdavky.

 • Cieľom výzvy je čiastočne obnoviť minimálne 3 060
  domov
  do konca tretieho štvrťroku 2025.
 • Výška finančného príspevku je maximálne
  10 tisíc Eur
  , pričom časť finančných prostriedkov bude vyplatená vopred.
 • Celková suma vyhradená z REPowerEU, zelenej
  kapitoly Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu
  domov je 36 miliónov Eur.
 • V obciach budú k dispozícii terénni pracovníci, ktorí pomôžu žiadateľom počas celého procesu.
Obnov dom mini

Pozrite si mapu oprávnených obcí
v Banskobystrickom kraji a v Košickom kraji.

Zistite či je vaša obec v zozname oprávnených obcí

Kliknite na počiatočné písmeno názvu vašej obce.

B
C
Č
D
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Orientačná kalkulačka 
výpočtov

 

Vypočítajte si príjem domácnosti a predpokladanú výšku finačného príspevku.

 

Vypočítať príjem a príspevok

Kontakty na terénnych pracovníkov

 

Nájdite si terénneho pracovníka, ktorý vám pomôže so zapojením sa do výzvy a odpovie na vaše otázky.

Vyhľadať kontakt

Vyhľadávač podnikateľských subjektov

Vyhľadajte si firmu alebo živnostníka vo vašom okolí, ktorí vám pomožu s realizáciou obnovy rodinného domu.

 Vyhľadať dodávateľa

Dokumenty k výzve

Výzvu, príručku pre žiadateľa, zmluvnú dokumentáciu, vzory dokumentov a formulárov a ďalšie dôležité dokumenty nájdete na stránke Výzvy > Výzva Obnov Dom mini

Opatrenia na ktoré môžete získať finančný príspevok

Na obnovu vášho rodinného domu si môžete vybrať ktorékoľvek opatrenie zo skupiny A alebo B, prípadne ich kombináciu.

 • Výmeny okien a dverí
 • Zateplenie fasády
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného priestoru
 • Zateplenie stropu nevykurovanej pivnice / suterénu
 • Kotol na biomasu
 • Solárne kolektory
 • Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Chcem vediet viac o Opatreniach

Ako postupovať pri podávaní žiadosti 

Prečítajte si ako postupovať krok za krokom od podania žiadosti o finančný príspevok až po ukončenie projektu vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Viac informácií TU

Otázky na ktoré sa najčastejšie pýtate

Prečo boli do výzvy Obnov Dom mini zaradené konkrétne obce práve v Banskobystrickom a Košickom kraji?

Do výzvy Obnov Dom mini bolo zo strany Ministerstva životného prostredia zaradených 152 obcí v Banskobystrickom a v Košickom kraji.

Všetky obce uvedené v zozname dosiahli tretí stupeň znečistenia ovzdušia a boli určené Metódou integrovaného posúdenia SHMÚ. Navyše, v uvedených obciach podiel rodinných domov vykurovaných tuhým palivom presahuje 50 %.

Banskobystrický a Košický kraj boli zaradené do výzvy Obnov Dom mini aj ako reakcia na Rozsudok Súdneho dvora z 9. februára 2023 „Systematické a pretrvávajúce prekračovanie limitných hodnôt stanovených pre mikročastice (PM10) v niektorých zónach Slovenskej republiky“

Pre koho je výzva Obnov Dom mini určená?

Do výzvy Obnov Dom mini sa môžu zapojiť domácnosti 

 • ohrozené energetickou chudobou (t.j. domácnosti, v ktorých čistý ročný príjem na jedného člena za rok 2022 neprekročil 6 680,80 Eur),
 • bývajúce v rodinnom dome, na obnovu ktorého si žiadajú finančný príspevok, pričom aspoň jeden z členov domácnosti musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom daného rodinného domu,
 • z vybraných obcí s najviac znečisteným ovzduším v Banskobystrickom a Košickom samosprávnom kraji.

 

Ako zistím, či mám nárok na finančný príspevok?

V prvom rade sa musíte pozrieť, či obec v ktorej je váš rodinný dom postavený, sa nachádza v zozname obcí, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy.

Následne, najjednoduchší spôsob ako zistíte, či spadáte do skupiny oprávnených domácností z hľadiska výšky príjmu, je použiť a výpočet  "Orientačnú kalkulačku Obnov Dom mini".

 • Ak po prepočte čistý ročný príjem na jedného člena domácnosti za rok 2022 neprekročí 6 680,80 Eur, patríte do skupiny oprávnených domácností. 
   

Čo všetko sa bude do čistého ročného príjmu oprávnenej domácnosti započítavať?

Čistý ročný príjem domácnosti sa vypočíta spočítaním čistých ročných príjmoch všetkých členov domácnosti.

Do príjmu sa pre účely tejto výzvy započítavajú nižšie uvedené príjmy pri dospelých a vybrané príjmy pre nezaopatrené deti (označené*, vrátane brigád): 

 • Dôchodkové dávky* (nezapočítava sa vianočný príspevok) 
  • Starobný dôchodok 
  • Predčasný starobný dôchodok 
  • Invalidný dôchodok 
  • Vdovský dôchodok 
  • Vdovecký dôchodok 
  • Sirotský dôchodok 
 • Dávky v nezamestnanosti
 • Nemocenské dávky
  • Ošetrovné 
  • Materské 
  • Vyrovnávacia dávka 
  • Dlhodobé ošetrovné 
  • Tehotenské
 • Úrazové dávky* 
 • Dávky garančného poistenia* 
 • Rodičovský príspevok* 
 • Peňažný príspevok za opatrovanie 
 • Kompenzačný príspevok baníkom 
 • Príjem zo závislej činnosti* po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

Kto tvorí domácnosť?

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzajú náklady na svoje potreby.

 

Aký finančný príspevok môžem získať?

Maximálna výška finančného príspevku, ktorý môžete v rámcu výzvy Obnov Dom mini získať na obnovu rodinného domu je 10 000 Eur.

Výška skutočne vyplateného príspevku vám bude vypočítaná na základe preukázaných skutočne vynaložených výdavkov na čiastkovú obnovu rodinného domu, pričom neprekročí finančné limity stanovené v kapitole 2.8 Príručky pre žiadateľa.

Časť príspevku (max. do výšky 5 000 Eur) vám bude vyplatená vo forme zálohy po nadobudnutí účinnosti zmluvy (t. j. po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv).

 

Bude mi vyplatená nejaká záloha?

Finančná záloha (časť finančného príspevku) vám bude vyplatená po nadobudnutí účinnosti zmluvy, t.j. po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

Výška zálohy je 50% plánovaného rozsahu obnovy rodinného domu, ktorý uvediete do formulára žiadosti, maximálne však  5 000 Eur (podľa toho, čo je nižšie).

Výšku zálohy vám automaticky vypočíta online formulár žiadosti na základe vami zadaného plánovaného rozsahu obnovy rodinného domu a limitov na jednotlivé opatrenia uvedené v kapitole 2.8 Príručky pre žiadateľa.

Zvyšok príspevku vám bude doplatený po zrealizovaní čiastkovej  obnovy rodinného domu a predložení žiadosti o platbu (ŽoP). 

 

Môžem si obnovu robiť svojpomocne?

Výzva Obnov Dom mini neumožňuje robiť obnovu rodinného domu svojpomocne.

Obnovu môžete realizovať len dodávateľsky, to znamená že obnovu môžu realizovať iba firmy alebo živnostníci.

Ako pomôcku pri výbere dodávateľov/zhotoviteľov môžete použiť priebežne aktualizovaný  "Vyhľadávač podnikateľských subjektov".

Na koho sa môžem obrátiť s požiadavkou o pomoc?

S požiadavkou o pomoc sa môžete obrátiť priamo na terénnych pracovníkov SAŽP v jednotlivých obciach v rámci výzvy Obnov Dom mini, alebo na jednotlivé regionálne kancelárie SAŽP.


Terénni pracovníci vám pomôžu:

 • posúdiť, či patríte do skupiny oprávnených domácností,
 • vypočítať predpokladanú výšku príspevku,
 • konzultáciami pri výbere vhodných opatrení na zníženie nákladov za energie,
 • stanoviť výmery plôch, ktoré majú byť rekonštruované,
 • pri spracovaní a vypĺňaní žiadosti,
 • poradia počas realizácie projektu. 


Počas realizácie obnovy budú terénni pracovníci 

 • vykonávať osobné návštevy obnovovaného rodinného domu,
 • pomôžu vám zhotoviť fotodokumentáciu pred, počas a po realizácii projektu.
 • poskytnú pomoc aj pri spracovaní žiadosti o platbu.

 

Zoznam terénnych pracovníkov ktorí vám pomôžu so zapojením sa do výzvy a odpovedia na vaše otázky. 

 

Dokumenty

Všetky dôležité dokumenty nájdete na jednom mieste. Od výzvy a príručky až po vzory dokumentov a formulárov.

 

Viac informácií TU

Opatrenia

Zistite, na aké opatrenia môžete získať finačný príspevok, aké sú finančné limity a aké podmienky treba dodržať.

 

Viac informácií TU

Ako postupovať

Pozrite si krok za krokom ako treba postupovať od podania žiadosti o finačný príspevok až po ukončenie projektu. 

 

Viac informácií TU

Plán obnovy a odolnosti je ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026. Je postavený na vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie; Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.