ŽIADOSŤ O PLATBU

Krok 1/6

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Typ prijímateľa Vyberte jednu z dvoch možností podľa skupiny oprávnenosti, do ktorej patríte. Ak predkladáte žiadosť o platbu v rámci (zapojili ste sa do) výzvy č. 2 (máte v osobnej starostlivosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou), vyberte „Socio-ekonomická skupina so zvýhodnenou mierou podpory“.
Ak predkladáte žiadosť o platbu v rámci (zapojili ste sa do) výzvy č. 1 (nespĺňate podmienky výzvy č. 2), vyberte „Štandardná skupina“
Kód Projektu sa zhoduje s číslom zmluvy

Upozornenie: Príspevok môže byť vyplatený na základe predloženia Žiadosti o platbu až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o PPM a ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu. Potvrďte, že:

(Overenie možné na základe Kódu Projektu v časti „Číslo zmluvy“ alebo na základe Mena a priezviska prijímateľa v časti „Dodávateľ“)
Uviesť presnú sumu zo zmluvy o PPM na 2 desatinné miesta
Uveďte číslo účtu zo zmluvy o PPM
Prijímateľ nevypĺňa
Prijímateľ nevypĺňa
1A Identifikácia hlavného prijímateľa

Komunikácia vo veci žiadosti

Uveďte iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu
Adresa trvalého pobytu
Žiadosť predkladá