ŽIADOSŤ O PLATBU

Krok 1/6

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Typ prijímateľa Vyberte jednu z dvoch možností podľa skupiny oprávnenosti, do ktorej patríte. V prípade, že sa uchádzate o poskytnutie prostriedkov v rámci výzvy č. 2 (máte v osobnej starostlivosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou), vyberte „Socio-ekonomická skupina so zvýhodnenou mierou podpory“. V prípade, že sa uchádzate o poskytnutie prostriedkov v rámci výzvy č. 1 (nespĺňate podmienky výzvy č. 2), vyberte „Štandardná skupina“
Kód Projektu sa zhoduje s číslom zmluvy
Uviesť presnú sumu zo zmluvy o PPM na 2 desatinné miesta
Uveďte číslo účtu zo zmluvy o PPM
Prijímateľ nevypĺňa
Prijímateľ nevypĺňa
1A Identifikácia hlavného prijímateľa

Komunikácia vo veci žiadosti

Uveďte iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu
Adresa trvalého pobytu
Žiadosť predkladá