Doklady potvrdzujúce ukončenie obnovy

Ukončenie obnovy vášho rodinného domu je potrebné zdokladovať dokumentami, ktoré potvrdia jej realizáciu a ukončenie. V závislosti od rozsahu obnovy a spôsobu realizácie je potrebné, aby ste k žiadosti o platbu predložili niektorý z nižšie uvedených dokladov:

 

Doklady v závislosti od spôsobu realizácie

Ak vám obnovu domu alebo jej časť realizovala firma,

vyžiadajte si od firmy doklad, z ktorého jasne vyplýva, že firma obnovu zrealizovala. Týmto dokladom je napríklad:

  • preberací/odovzdávajúci protokol alebo dodací list (predkladáte kópiu),
  • revízna správa alebo protokol o spustení zariadenia do prevádzky vydaný odborne spôsobilou osobou. V prípade, že ste v procese obnovy realizovali opatrenie skupiny B1, inštalovali ste nový zdroj energie, ktorý bol aj uvedený do užívania - napr. tepelné čerpadlo, plynový kondenzačný kotol, rekuperácia, solárne systémy, kotol na biomasu (prekladáte kópiu),
  • alebo iný dokument, z ktorého je možné jednoznačne určiť prevzatie diela alebo zariadenia. V prípade zariadenia, potrebujete predložiť aj technický list tohto zariadenia.

    Na zdokladovanie ukončenia obnovy môžete použiť "Vzor Preberacieho protokolu k realizácii (časti) projektu dodávateľsky".

 

Ak ste si celú obnovu alebo jej časť robili svojpomocne,

  • k žiadosti o platbu priložte podpísané čestné vyhlásenie, že obnova bola realizovaná svojpomocne. Použite záväzný "VZOR Čestného vyhlásenia svojpomoc".  
  • Ak ste v rámci obnovy osádzali zariadenia, ktoré vám museli inštalovať odborníci (napríklad, kotol, tepelné čerpadlo a iné), je potrebné priložiť aj kópiu revíznej správy.
  • V prípade, že ste odstraňovali azbest, je potrebné predložiť potvrdenie, že firma na to oprávnená s azbestom riadne naložila.

 

Doklady v závislosti od rozsahu realizácie

Dokumenty nadväzujúce na stavebné povolenie - právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o predčasnom alebo dočasnom užívaní stavby. Ide o povinnú prílohu k žiadosti o platbu v prípade, ak bolo na obnovu domu vydané stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia – povinná príloha, ak si v žiadosti o platbu nárokujete preplatenie výdavkov na jej vypracovanie a nepredložili ste ju spolu so žiadosťou o pridelenie finančného príspevku (ŽoPPM).

Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby k vynúteným vedľajším výdavkom predkladáte, ak si nárokujete preplatiť tieto vynútené vedľajšie výdavky, ktoré vznikli počas obnovy RD. Odborne spôsobilá osoba vám vystaví čestné vyhlásenie, použite "VZOR Vyjadrenie oprávnenej osoby".

V týchto prípadoch k žiadosti o platbu prikladáte kópiu uvedeného dokumentu.

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.