Energetický certifikát po obnove

V minulosti ste nám už predložili Energetický certifikát pred obnovou alebo Projektové energetické hodnotenie (PEH), ktorým ste preukazovali stav potreby primárnej energie pred obnovou rodinného domu, ako aj splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov z programu Obnov dom.

Teraz, keď už máte obnovu rodinného domu ukončenú a vaša zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, k žiadosti o platbu musíte predložiť Energetický certifikát po obnove, ktorým preukážete dosiahnutú úsporu primárnej energie minimálne na úrovni 30% oproti stavu pred obnovou.

Žiadosť o platbu predložená bez skenu alebo kópie Energetického certifikátu po obnove nebude schválená a finančný príspevok z programu Obnov dom Vám nebude vyplatený.

ODPORÚČANIE:

  • Ak ste nám predkladali Energetický certifikát pred obnovou, potom znova oslovte odborne spôsobilú osobu, ktorá vám ho vypracovala a požiadajte o vypracovanie nového, v poradí už druhého certifikátu, t.j. Energetického certifikátu po obnove. 
  • Ak ste nám predkladali Projektové energetické hodnotenie (PEH), overte si, či odborne spôsobilá osoba, ktorá vypracovala PEH, vám môže vyhotoviť Energetický certifikát po obnove. V prípade, ak nemá takéto oprávnenie, kontaktujte inú odborne spôsobilú osobu na vyhotovenie Energetického certifikátu po obnove. 

Spracovateľom energetického certifikátu musí byť odborne spôsobilá osoba pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov, evidovaná v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Pri zadávaní kritérií v registri pre odbornú spôsobilosť vyberte „Energetická hospodárnosť budov“ 
a kategóriu zoznamu „Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov“.

Stručný zoznam odborne spôsobilých osôb na vypracovanie energetického certifikátu nájdete aj na stránke Obnov dom.  

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.