Potvrdenie o nakladaní so stavebnými odpadmi

Súčasťou žiadosti o platbu je aj zdokladovanie spôsobu nakladania so stavebným odpadom, ktorý vznikol počas obnovy vášho rodinného domu. Pre dodržanie správneho postupu si prečítajte Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili a tiež Usmernenie o nakladaní s odpadom.

Naloženie s odpadom môžete preukázať jedným alebo viacerými dokladmi, podľa toho, ako ste s odpadmi naložili.

 

Ak ste obnovu alebo jej časť realizovali svojpomocne, relevantným dokladom je:

  • Potvrdenie zberného dvora o odovzdaní drobného stavebného odpadu. Ak v obci nie je zberný dvor a zber drobného stavebného odpadu sa realizuje kalendárovým zberom, doklad vám vystaví poverená osoba v obci.
  • Potvrdenie o odovzdaní stavebného odpadu a odpadu z demolácií osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi 
  • Čestné vyhlásenie, že ste predišli vzniku odpadu spolu s opisom spôsobu, akým ste zvyšný stavebný materiál použili spolu s fotodokumentáciou.

 

Ak vám obnovu alebo jej časť realizovala firma dodávateľským spôsobom, relevantným dokladom je:

  • Potvrdenie od dodávateľskej firmy stavebných prác o odovzdaní stavebného odpadu a odpadu z demolácií osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi (predkladáte kópiu).
  • Vyjadrenie dodávateľskej firmy stavebných prác, že množstvo stavebného odpadu bolo počas realizácie minimalizované (prekladáte kópiu).
  • Doklad o naložení s nebezpečným odpadom – tento doklad predkladáte v prípade, že ste realizovali opatrenie, v ktorom vám špecializovaná firma odstraňovala azbest (prekladáte kópiu).

 

Prečítajte si Usmernenie o nakladaní s odpadom.

Pozrite si infomateriál: Stavebný odpad pri obnove rodinného domu. Čo s ním?

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.