ŽIADOSŤ O PLATBU

Krok 1/6

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU pre Výzvu č. 3

Kód Projektu sa zhoduje s číslom zmluvy

Upozornenie: Príspevok môže byť vyplatený na základe predloženia Žiadosti o platbu až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o PPM a ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu. Potvrďte, že:

(Overenie možné na základe Kódu Projektu v časti „Číslo zmluvy“ alebo na základe Mena a priezviska prijímateľa v časti „Dodávateľ“)
Uviesť presnú sumu zo zmluvy o PPM na 2 desatinné miesta
Uveďte číslo účtu zo zmluvy o PPM
Prijímateľ nevypĺňa
Prijímateľ nevypĺňa
1A Identifikácia prijímateľa

Komunikácia vo veci žiadosti

Uveďte iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu
Adresa trvalého pobytu
Žiadosť predkladá