ŽIADOSŤ O PLATBU

Krok 1/6

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU pre Výzvu č. 3

Kód Projektu sa zhoduje s číslom zmluvy
Uviesť presnú sumu zo zmluvy o PPM na 2 desatinné miesta
Uveďte číslo účtu zo zmluvy o PPM
Prijímateľ nevypĺňa
Prijímateľ nevypĺňa
1A Identifikácia prijímateľa

Komunikácia vo veci žiadosti

Uveďte iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu
Adresa trvalého pobytu
Žiadosť predkladá