Obnovte s nami svoj rodinný dom

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

O programe

Rodinné domy na Slovensku
dostávajú druhú šancu!

Pracovné dni od 8:00 do 18:00

Základné informácie k pripravovanej výzve č. 3

Pripravované podmienky v novej štandardnej výzve:

 • Trvalý pobyt v rodinnom dome už nie je podmienkou získania príspevku
 • Požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%
 • Intenzita pomoci je 75% z celkových oprávnených výdavkov,
  do výšky 15.000 Eur. Ak však žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur
 • Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A
 • Jednotkové sadzby za opatrenia sa zvyšujú, aby reflektovali infláciu

Podávanie žiadosti po novom:

 • Jednoduchý formulár – žiadatelia nebudú musieť vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia
 • K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby
 • Potvrdenie o veku stavby môže byť jeden z týchto 3 dokladov:
  • kolaudačné rozhodnutie
  • znalecký posudok o veku stavby
  • alebo potvrdenie od mestského/obecného úradu o veku stavby

Prílohy, ktoré nebudeme vyžadovať k podaniu žiadosti:

 • Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie už nie sú prílohou žiadosti – stačí ich doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadateľ tak môže najprv podať žiadosť a potom má čas na vybavovanie certifikátu
 • Doklady zo stavebného úradu (stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby) nie sú prílohou k žiadosti.
  (Ale žiadateľ si stále musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona.)
 • Pri podaní žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o vlastníctve bankového účtu, ten sa predkladá až po podpise zmluvy

Plánovaný termín spustenia prijímania žiadostí je koniec apríla 2023

Upozornenie: Informácie k pripravovanej výzve sú iba predbežného charakteru a môžu byť do okamihu zverejnenia výzvy aktualizované resp. doplnené. Konečné právne záväzné podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinného domu podľa výzvy č. 3 budú stanovené po zverejnení tejto výzvy Ministerstvom životného prostredia.

Odporúčame Vám pravidelne sledovať webové sídla www.minzp.sk alebo www.obnovdom.sk.

Počet prijatých žiadostí ku dňu uzavretia pilotných výziev (28.2.2023)

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

 • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
 • Inštalácia zdroja energie
 • Zelená strecha
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • Tieniaca technika
 • Odstránenie azbestu

Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

Všetky opatrenia
Rekonštrukcia rodinného domu

Ako získate príspevok

Príspevok na obnovu rodinného domu je len časťou celkovej investície do obnovy. Na získanie príspevku musí žiadateľ splniť stanovené podmienky, uvedené vo výzve.

Ako získate príspevok

Potrebujete poradiť? Navštívte naše regionálne kancelárie

V regionálnych kanceláriách v 10 mestách na Slovensku žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia.


Aktuality

10.3.2023

Projekt Obnov dom – nové podmienky

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spravuje projekt Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, dnes zverejnila nové podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. Kompletná výzva so všetkými prílohami bude zverejnená 27. marca. Občania budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla, aby mali dostatok času na prípravu žiadosti.

Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ale ak žiadateľ preukáže aspoň 60%-nú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške cca 4 000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie.

Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak žiadateľ zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Zjednoduší sa aj proces podávania samotnej žiadosti, výrazne sa zníži počet povinných príloh a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vek rodinného domu je možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia, alebo znaleckého posudku o veku, respektíve stačí potvrdenie od mestského, či obecného úradu.

Po novom sa už od uchádzača o pomoc nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome, ani doklad o tom, že nemá dlžoby voči štátu.

Podľa podmienok v novej zverenej výzve už nebude musieť žiadateľ predložiťenergetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH) hneď pri vypĺňaní formulára, ale do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa, pričom si žiadateľ samozrejme musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. K podaniu žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o bankovom účte, ten sa predkladá až k podpísanej zmluve.

Minister životného prostredia SR Ján Budaj je presvedčený, že nové, proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí. „Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9 až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ vyhlásil minister Budaj.
Čítať viac
2.3.2023

Logo obnovdom

28.2.2023

Uzatvárame pilotné výzvy

Dve pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov sa uzatvárajú na konci februára. Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na www.obnovdom.sk. Slovenská agentúra životného prostredia zašle každému žiadateľovi do troch až štyroch mesiacov oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok, prípadne výzvu na doplnenie.
Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti je ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026. Je postavený na vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie; Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.