ŽIADOSŤ

Krok 1/5

O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

V prípade chyby v písaní pri vypĺňaní formulára, nie je potrebné vypĺňať nový formulár, ale postačuje, ak k formuláru žiadosti priložíte sprievodný list, v ktorom chybu v písaní vysvetlíte.

Názov výzvy

Mimoriadna výzva č. 5 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji

Investícia

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Komponent

Komponent 2: Obnova budov

Kód výzvy

02I01-18-V05

1A Identifikácia žiadateľa

Vlastník RD, ktorý predkladá žiadosť so súhlasom všetkých ostatných spoluvlastníkov, ak nie je výlučným vlastníkom RD.

Nepovinný údaj

Nepovinný údaj

Vyplňte, ak máte rodné číslo pridelené v SR.

Bez medzier uveďte číslo bankového účtu žiadateľa (vedeného v EUR), na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu (napr. SK3112000000001987426375).

Adresa trvalého pobytu

Nepovinný údaj

Korešpondenčná adresa

Vyberte jednu z možností podľa typu spoluvlastníckych vzťahov. V prípade, ak je spoluvlastník v kombinácii bezpodielového a zároveň podielového spoluvlastníctva, vyberte možnosť podielový spoluvlastník.

Údaje o počte ostatných spoluvlastníkov uveďte z listu vlastníctva.

Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Nepovinný údaj

Nepovinný údaj