KALKULAČKA

PREDPOKLADANEJ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU PRE VÝZVU Č.3

Výsledná suma má iba informatívny charakter, záväzná suma príspevku bude stanovená až na základe posúdenia žiadosti o platbu (ŽOP).

Rozsah projektu
Skupina opatrení A. Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

Uveďte teplovýmennú plochu (Ai) v m2 podľa východiskového stavu uvedeného v projektovom energetickom hodnotení alebo v energetickom certifikáte. Pre vyčíslenie výšky oprávnených výdavkov v rámci skupiny opatrení A sa vychádza z teplovýmenných plôch (Ai) jednotlivých konštrukcií (podľa východiskového stavu) uvedených v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte východiskového stavu s presnosťou na 2 desatinné miesta).

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.

Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
2. Zateplenie strešného plášťa
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie

Uveďte plánované hodnoty navrhnuté odborne spôsobilou osobou s presnosťou na 2 desatinné miesta.

1. Tepelné čerpadlo Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
4. Plynový kondenzačný kotol Zaškrtnite v prípade, ak opatrenie realizujete.
5. Rekuperácia Vyberte jednu z ponúkaných možností
6. Iný tepelný zdroj Zaškrtnite v prípade, ak opatrenie realizujete.
Skupina opatrení B2. Zelená strecha

Vyberte jednu z ponúkaných možností a v prípade realizácie opatrenia uveďte plánované hodnoty navrhnuté odborne spôsobilou osobou s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

Vyberte jednu z ponúkaných možností.

V prípade realizácie opatrenia uveďte plánované hodnoty navrhnuté odborne spôsobilou osobou s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu

V prípade realizácie opatrenia uveďte plánované množstvo plochy v m2 s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Sprievodná dokumentácia a vynútené vedľajšie výdavky

Zaškrtnite položku sprievodnej dokumentácie podľa charakteru projektu, pričom nie sú prípustné nasledovné kombinácie položiek: (1 a 2) alebo (1 a 3) alebo (1 a 4) alebo (3 a 4).

Potenciál úspory primárnej energie v %
Uveďte plánovanú úsporu primárnej energie. Obnovou rodinného domu musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou