KALKULAČKA

predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu pre výzvu č. 4

Výsledná suma má iba informatívny charakter, záväzná suma príspevku bude stanovená až na základe posúdenia žiadosti o platbu (ŽOP).

I. Rozsah projektu
A. Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy

uvádzajú sa plánované (v prípade projektu, ktorý nebol ku dňu predloženia žiadosti zrealizovaný), resp. skutočné hodnoty s presnosťou na 2 desatinné miesta

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.

Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
2. Zateplenie strešného plášťa
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie

uvádzajú sa plánované (v prípade projektu, ktorý nebol ku dňu predloženia žiadosti zrealizovaný), resp. skutočné hodnoty resp. s presnosťou na 2 desatinné miesta (v prípade kW a m2), resp. áno/nie

1. Tepelné čerpadlo Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.

2. Fotovoltické systémy

Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
4. Kotol na biomasu vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov Zaškrtnite v prípade, ak opatrenie realizujete.
5. Plynový kondenzačný kotol Zaškrtnite v prípade, ak opatrenie realizujete.
6. Rekuperácia Vyberte jednu z ponúkaných možností
7. Iný tepelný zdroj Zaškrtnite v prípade, ak opatrenie realizujete.
Skupina opatrení B2. Zelená strecha

Vyberte jednu z ponúkaných možností a v prípade realizácie opatrenia uveďte plánované hodnoty navrhnuté odborne spôsobilou osobou s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

Vyberte jednu z ponúkaných možností.

V prípade realizácie opatrenia uveďte plánované hodnoty navrhnuté odborne spôsobilou osobou s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu

V prípade realizácie opatrenia uveďte plánované množstvo plochy v m2 s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Skupina opatrení B6. Podpora elektromobility

uvádzajú sa plánovaný (v prípade projektu, ktorý nebol ku dňu predloženia žiadosti zrealizovaný), resp. skutočný výkon wallboxu v kW s presnosťou na 2 desatinné miesta

Uveďte v prípade, ak opatrenie realizujete.
Sprievodná dokumentácia a vynútené vedľajšie výdavky

Zaškrtnite položku sprievodnej dokumentácie podľa charakteru projektu, pričom nie sú prípustné nasledovné kombinácie položiek: (1 a 2) alebo (1 a 3) alebo (1 a 4) alebo (3 a 4).

II. Energetická hospodárnosť RD pred a po obnove
1. Potenciál úspory primárnej energie v %