Výzva č. 4

Výzva č. 4

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.5 MB

Príloha č.1 Výzvy - Príručka pre žiadateľa

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.5 MB

Príloha č.3 Výzvy - Kontrolný zoznam

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.6 MB

Príloha č.5 Výzvy - Rozsah povinnej fotodokumentácie

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 0.1 MB

Zmluva

Vzor zmluvy

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.4 MB

Príloha č.1 Zmluvy - Všeobecné zmluvné podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MBVzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

VZOR PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR Výzva 4: Fotodokumentácia

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 78 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov