ŽIADOSŤ

Krok 1/6

O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Typ žiadateľa Vyberte jednu z dvoch možností podľa skupiny oprávnenosti, do ktorej patríte. V prípade, že sa uchádzate o poskytnutie prostriedkov v rámci výzvy č. 2 (máte v osobnej starostlivosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou), vyberte „Socio-ekonomická skupina so zvýhodnenou mierou podpory“. V prípade, že sa uchádzate o poskytnutie prostriedkov v rámci výzvy č. 1 (nespĺňate podmienky výzvy č. 2), vyberte „Štandardná skupina žiadateľov“
Žiadateľ nevypĺňa
Žiadateľ nevypĺňa

Informácie o hlavnom žiadateľovi

Uveďte údaje o vlastníkovi rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť so súhlasom všetkých ostatných spoluvlastníkov, ak hlavný žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu

1A Identifikácia hlavného žiadateľa
8. Dátum narodenia
Bez medzier uveďte číslo bankového účtu hlavného žiadateľa (vedeného v EUR), na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu
Uveďte iba v prípade, ak sa korešpondenčná adresa nezhoduje s adresou trvalého pobytu
Adresa trvalého pobytu
Vyberte jednu z možností podľa typu spoluvlastníckych vzťahov.
Údaje o počte spoluvlastníkov uveďte z listu vlastníctva
Zaškrtnite v prípade, že ste na úkony spojené s predložením žiadosti splnomocnili tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú)
Žiadosť predkladá
Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov

V prípade, že žiadateľ predloží ako prílohu výpis z registra trestov nie starší ako 30 dní k dátumu predloženia žiadosti, tieto údaje sú nepovinné. V opačnom prípade sú povinné. Vyplnením nasledujúcich údajov žiadateľ udeľuje súhlas na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

29. Priradenie k skupine so zvýhodnenou mierou podpory Vyberte jednu z možností